حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC

الکتروموتور های DC به خاطر عمل یکسوسازی مکانیکی، که در آنها انجام می گیرد، دارای اجزایی هستند که پیوسته به تعمیر و نگهداری نیاز دارند. برای حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC ، رعایت ۱۰ مورد که در ذیل آورده ایم ضروری می باشد:

موارد حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC عبارت اندز :

  1. دقت در ترتیب قرارگرفتن جاروبکهای مثبت و منفی نسبت به هم.
  2. تنظیم زاویه گیره جاروبک با محور شعاعی کموتاتور.
  3. دقت در نحوه اتصال سیم بین جاروبک و گیره آن.
  4. دقت در نحوه جاگذاری جاروبکهای جدید از لحاظ انطباق با سطح مدور کموتاتور.
  5. تنظیم فشار جاروبک برروی کموتاتور.
  6. بازدید کموتاتور ( از لحاظ تشکیل لایه قهوه ای برروی آن).
  7. زدودن آلودگی روی کموتاتور.
  8. تراشیدن لایه های میکا در بین هادیهای کموتاتور و تراشیدن لبه هادیها.
  9. تعویض کل جاروبکهای ماشین درصورت نیاز به تعویض بعضی از آنها.
  10. تنظیم و هم راستا بودن جاروبکها و هادیهای کموتاتور.

ارسال دیدگاه