الکتروپمپ ھای دنده حلزونی و کارکرد آنها

الکتروپمپ ھای دنده حلزونی و کارکرد آنها

الکتروپمپ پیچی توسط روتور مرکزی یا روتور گرداننده به گردش در می آید و دو روتور ھرز گرد درگیر با آن نیز به حرکت در می آورد. ھر دو روتور ھرزگرد مشابه ھم بوده و دندانه ھای آنھا ب گونه ای است که با روتور گرداننده درگیر می شود. با چرخش روتور گرداننده، سیال از یک طرف الکتروپمپ کشیده شده و از طرف دیگر تخلیه می شود. از آنجا که دنده ھای روتور گرداننده با روتور ھرز گرد جفت می شوند، سیال در مجرای باز داخل ناحیه دنده ھا و به سمت خروجی پمپ به جلو رانده می شود.

به طور کلی یک پمپ دوار با جابجائی مثبت که درصنعت کاربرد فراوانی دارد (برای انتقال روغن یا دیگر سیالات گرانرو) الکتروپمپ دنده ای از نوع پیچی می باشد. الکتروپمپ پیچی با طرح دو پروانه خود می تواند حجم زیادی از روغن را به راحتی انتقال دھد. از آنجا که مکانیزم پایه الکتروپمپ مطابق شکل بالا است، تولید آن پر ھزینه بوده ودر ضمن در برابر مواد ساینده نیز بسیار اسیب پذیر است..

الکتروپمپ پیچی نیز مانند الکتروپمپ دنده ای دو محور از یک پوسته مرکزی صلب از جنس فولاد یا چدن ساخت شده وچنان ماشین کاری می شود که بتواند سه روتور را درون خود جای دھد. روتورگرداننده از یک انتھای پوسته بیرون میزند. محور روتور ھای ھرز گرد معمولا از پوسته انتھائی بیرون نمی زنند. انتھای پوسته به صورت مسطح ماشینکاری و مته می شود تا یاتاقینھای محور روتور بر روی آن نصب گردنند. برای نقطه ای که محور از انتھای پمپ بیرون می زند یک نوع واشر آب بندی فراھم می شود . روغنکاری یاتاقان ھای پمپ توسط خود سیال الکتروپمپ شونده صورت می گیرد. یاتاقان ھای برخی الکترپمپ ھای پیچی به جای انتھا در پوسته مرکزی قرار می گیرند . این یاتاقان ھا از نوع بوش بوده و سه یاتاقان را نگه داشته و ھمچنین سطوح داخلی پمپ را تشکیل می دھند.

ھمانطور که قبلا گفته شد، مواد ساینده در الکتروپمپ می توانند باعث گرفتگی یا تسریع در فرسایش روتور ھا شوند. در ضمن می توانند به لحاظ فاصله اندک بین روتور و پوسته دنده باعث صدمه دیدن آنھا نیز بشوند. ھر سه روتور ( یا پیچ ) معمولا از یک فلز واحد – مثلا فولاد با کربن بالا ، فولاد آلیاژی و یا آلیاژ ھای دیگری با در صد سختی بالا – ساخته می شوند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *