اندازه گیری مقدار یوغ استاتور در موتورهای الکتریکی

اندازه گیری مقدار یوغ استاتور در موتورهای الکتریکی

یکی از عوامل مهم در سیم پیچی الکتروموتور ها اندازه گیری مقدار یوغ استاتور در موتورهای الکتریکی می باشد. اگر از محیط بیرونی استاتور را که به پوسته یا همان بدنه مماس شده تا ابتدای لبه قاعده شیارها را بصورت شعاعی اندازه بگیریم این مقدار برابر با اندازه یوغ خواهد بود. یادمان باشد که مقدار بر اساس میلی متر می باشد. این مقدار را با Hs نشان می دهیم.

در ادامه باید اندازه قطر داخلی استاتور را نیز بگیریم. اگر استاتور را دایره فرض کنیم اندازه گیری قطر آن بطور عملی کاری بسیار ساده خواهد بود. این مقدار هم براساس میلی متر و به شکل Ds نمایش داده می شود.

حال به این نکته توجه کنید که اندازه یوغ فضایی است که شار مغناطیسی در آن جریان یافته و در فضای استاتور مدار مغناطیسی کامل می شود. به این رابطه توجه کنید.

Hc = Bm . Ds / Bc .P

در این رابطه Hc همان ارتفاع یوغ است که شما اندازه زده اید. D هم مقدار قطر داخلی است که این کمیت راهم پیدا کرده اید. Bm مقدار شاری است که توسط استاتور به هنگام کار در فضای داخلی آن ایجاد می شود البته مقدار ماکزیمم آن بر اساس مقدار D در نموداری رسم شده است . در این نمودار مقدار ماکزیمم شار برای قطبهای مختلف ۲ – ۴ و ۶ قطب را نشان می دهد. Bc مقدار شار داخل یوغ است که معمولا برابر با ۵/۱در نظر می گیرند. p تعداد جفت قطبهای الکتروموتور است. مثلا موتوری که ۴ قطب است مقدار p برابر با ۲ خواهد شد.

نکته بسیار مهم در این رابطه این است که تعداد قطبهای موتور با ارتفاع یوغ رابطه عکس دارد. یعنی هرچه ارتفاع بزرگتر باشد P کوچکتر و موتور دارای سرعت بیشتری است.

در این نمودار منحنی قرمز رنگ برای موتورهای ۲ قطب یعنی ۲p=2 منحنی مشکی رنگ برای موتورهای ۶ قطب و منحنی آبی رنگ هم برای موتورهای ۴ قطب در نظر گرفته شده است.

حال شما با کمیتهای که در دست دارید Hs ( مقدار ارتفاع یوغ) Ds ( مقدار قطر داخلی استاتور ) و Bc ( ماکزیمم شار داخل یوغ که حدود ۵/۱ است) و نیز مقدار شار واقعی یعنی Bm( از نمودار مربوطه) می توانید تعداد قطبهای موتوررا محاسبه نمایید.

مثال:استاتور موتوری داریم که دارای یوغ ۳۰ میلی متری و اندازه قطر ۱۱۰ میلی متر می باشد. اگر مقدار اندکسیون داخل یوغ را ۱.۵ فرض کنیم تعداد قطبهای این موتور را طبق جدول و رابطه یوغ حساب کنید.

Ds=110 Hc=30 Bc=1.5

با توجه به داده هابه جدول داده شده نگاه می کنیم منحنی که بیشترین شار را برای این قطر نشان می دهد را انتخاب می کنیم. منحنی آبی رنگ بیشترین مقدار را نشان میدهد. از روی عدد ۱۱۰ بر روی محور افقی خط عمودی رسم می کنیم . قطعا در جایی منحنی افقی را قطع خواهد کرد. از نقطه بدست آمده عمودی به سمت محور عمودی منحنی رسم مینماییم. عددی که بدست می اید حدود۸۸/. می باشد.حال طبق رابطهHc = Bm . Ds / Bc .P مقدار p بدست می اید.

p=Bm . Ds / Hc . Bc p=0.88 . 110 / 1.5 . 30 p=2 2p = 4

موتور چهار قطبی است

اما ما مبنا را بر این قرار داده ایم که موتور حال حاضر ما دارای پلاک بوده وقرار است مشخصات آنرا بدست آوریم. گزینه های روی پلاک را (مواردی که کاربردی تر هستند ) را توضیح می دهیم.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *