حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC

حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC

الکتروموتور های DC به خاطر عمل یکسوسازی مکانیکی، که در آنها انجام می گیرد، دارای اجزایی هستند که پیوسته به تعمیر و نگهداری نیاز دارند. برای حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC ، رعایت ۱۰ مورد که در ذیل آورده ایم ضروری می باشد:

موارد حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC عبارت اندز :

  1. دقت در ترتیب قرارگرفتن جاروبکهای مثبت و منفی نسبت به هم.
  2. تنظیم زاویه گیره جاروبک با محور شعاعی کموتاتور.
  3. دقت در نحوه اتصال سیم بین جاروبک و گیره آن.
  4. دقت در نحوه جاگذاری جاروبکهای جدید از لحاظ انطباق با سطح مدور کموتاتور.
  5. تنظیم فشار جاروبک برروی کموتاتور.
  6. بازدید کموتاتور ( از لحاظ تشکیل لایه قهوه ای برروی آن).
  7. زدودن آلودگی روی کموتاتور.
  8. تراشیدن لایه های میکا در بین هادیهای کموتاتور و تراشیدن لبه هادیها.
  9. تعویض کل جاروبکهای ماشین درصورت نیاز به تعویض بعضی از آنها.
  10. تنظیم و هم راستا بودن جاروبکها و هادیهای کموتاتور.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *