کمپرسورها و دسته بندی آن ها براساس فشار دهش و مکش

کمپرسورها و دسته بندی آن ها براساس فشار دهش و مکش

۱- پمپ خلاء Vacuum Pumps

می توان گفت: در واقع پمپ های خلاء نوعی کمپرسور بوده که  فشار دهش آن اندکی از فشار جو بیشتر و فشار قسمت مکش آن از فشار جو کمتر می باشد. پمپهای خلاء در طرح های مختلفی ساخته شده که دارای قابلیتهای زیر می باشند.

گریزازمرکز                         حداکثر خلاء قابل دسترس                        ۶mmHg

اژکتورهای بخاری                    حداکثر خلاء قابل دسترس                      ٠,٠۵mmHg

تناوبی                              حداکثر خلاءقابل دسترس                         ٠,٣mmHg

دورانی                              حداکثر خلاء قابل دسترس                        ٠,٠٠٠٠۵mmHg

دربین طرحهای فوق پمپهای خلاء از نوع دورانی از مصونیت بیشتری برخوردار می باشند.

۲- دمنده ها Blowers

دمنده ها نوع خاصی از کمپرسورها هستند که فشار نسبتا کم و دبی نسبتا زیاد دارند. حداکثر فشارقابل دسترس توسط آنها (١,۵-٢ بار ) می باشد. دمنده های بافشار کم و دبی زیاد از نوع گریز ازمرکز ساخته می شوند.حال آنکه برای فشارهای بالا (نزدیک به ٢ بار) و دبی کمتر نوع دورانی(Rotary) متداول تر می باشند. ساخت دمنده های از نوع تناوبی (رفت و برگشتی) عملا منتفی است.

۳- هواکشها Fans

این دسته از کمپرسورها عموما برای دبی زیاد و فشار کم (تا ٠,١ بار ) ساخته شده و عموما ازخانواده گریزازمرکز به حساب می آیند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *