گیربکس و خودروی هیبرید الکتریکی موازی با آن

گیربکس و خودروی هیبرید الکتریکی موازی با آن

گیربکس و خودروی هیبرید الکتریکی موازی با آن : خودروی هیبرید الکتریکی به خودرویی گفته می شـود کـه توان مورد نیاز آن توسط موتـور احتراقـی و موتـور الکتریکـی به صورت همزمان تأمین می شود. به طور کلی این خودروهـا در دو ساختار سری و موازی طبقه بندی مـی شـوند. در خـودروی هیبرید الکتریکی مـوازی هماننـد سـاختار خـودروی متعـارف توان تولیدی موتور احتراقی توسط یک گیربکس مکانیکی به چرخ ها منتقل می شود. اما علاوه بر آن، یک الکتروموتور به عنوان منبع کمکی تولید توان، به صورت مکـانیکی با موتور احتراقی کوپل می شود. کوپلینگ مکانیکی مـی توانـد یکی از سـه نـوع کوپلینـگ گشـتاور، کوپلینـگ سـرعت و یـا کوپلینگ سرعت گشتاور باشد که هر کدام دارای ویژگی هـای خاص خود هستند. در ساختار خودروی موازی، محور خروجی هر دو موتور احتراقی و الکتریکی، وارد یک کوپلینگ مکانیکی می شوند و خروجی آن به وسـیله یـک سیسـتم انتقـال قـدرت مکانیکی، تقویـت و بـه چـرخ هـا فرسـتاده می شـود. ترکیـب مکانیکی موتور احتراقی و الکتروموتور می تواند شکل هـای متنوعی داشته باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *