تابلو برق های عمومی در چه مکان هایی استفاده می شود؟

با توجه به درخواست اداره ی برق و نوع استفاده از ساختمان ها، تابلو برق های داخل ساختمان های شهری، به سه دسته تقسیم بندی می شوند: – تابلو برق اصلی ( تابلوی کنترل)– تابلو برق عمومی– تابلو برق تقسیم واحد در این نوشتار به توضیحی در مورد تابلو برق های عمومی می پردازیم. در… ادامه خواندن تابلو برق های عمومی در چه مکان هایی استفاده می شود؟