در طول عملیات تخلیه کمپرسور باید چکار کنیم؟

در طول عملیات تخلیه کمپرسور را در زمینه های ذیل بررسی کنید: ۱) بررسی کنید که فشارسنج عدد درست فشار روغن لوب، فشار آب و غیره را نشان دهد یا نه؟ ۲) هر نوع نشت روغن یا آب لوب را بررسی کنید. ۳) هر نوع صدای غیرمعمولی مانند ضربه خوردن را بررسی کنید. ۴) اگر… ادامه خواندن در طول عملیات تخلیه کمپرسور باید چکار کنیم؟