الکتروپمپ ها و محاسبه توان و راندمان آن ها

در این نوشتار به محاسبه توان و راندمان الکتروپمپ ها می پردازیم: محاسبه توان الکتروپمپ ها: برای محاسبه توان در سیستم SI از رابطه زیر استفاده می کنیم: Pv= qv hv ρv g / (3.6 10۶  μv)      که در این رابطه Pv  توان جبرانی برای ویسکوزیته بر حسب (Kw)، ρv  چگالی سیال ویسکوزیته بر… ادامه خواندن الکتروپمپ ها و محاسبه توان و راندمان آن ها