حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC

الکتروموتور های DC به خاطر عمل یکسوسازی مکانیکی، که در آنها انجام می گیرد، دارای اجزایی هستند که پیوسته به تعمیر و نگهداری نیاز دارند. برای حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC ، رعایت ۱۰ مورد که در ذیل آورده ایم ضروری می باشد: موارد حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC عبارت اندز… ادامه خواندن حفظ یا ثابت نگهداشتن بازده الکتروموتور DC