دیزل ژنراتور کوپله فابریک به چه دیزل ژنراتوری گفته می شود؟

هر دستگاه دیزل ژنراتوری که کار کوپله آن خارج از کشور انجام شده باشد را در داخل بازار دیزل ژنراتور ایران دیزل ژنراتور کوپله فابریک می گویند. کشور کوپله کننده اینکه آمریکا باشد یا افغانستان اثری بر روی نام دیزل ژنراتور کوپله فابریک نمی گذارد. به همین دلیل است که برخی از دیزل ژنراتورهای کوپله… ادامه خواندن دیزل ژنراتور کوپله فابریک به چه دیزل ژنراتوری گفته می شود؟