گیربکس و نحوه ی عملکرد مجموعه خورشیدی در آن

اگر یک عضو از مجموعه خورشیدی گیربکس ثابت شود و عضو دیگر گردش کند، حاصل کار افزایش سرعت، کاهش گشتاور و یا کاهش سرعت و حرکت معکوس خواهد بود . نتیجه کار بستگی به این دارد که کدام عضو ثابت بماند و یا کدام عضو بچرخد ، در این رابطه موارد زیر را بررسی می… ادامه خواندن گیربکس و نحوه ی عملکرد مجموعه خورشیدی در آن