کمپرسورها و دسته بندی آن ها از بعد تراکم

کمپرسورها بر اساس فرآیند تراکم و رفتاری که از خود نشان می دهند به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند: کمپرسورهای گریزازمرکز Centrifugal کمپرسورهای جابجائی مثبت PositiveDisplacement در کمپرسورهای گریز ازمرکز (جریان پیوسته) ابتدا انرژی جنبشی گاز مورد تراکم افزایش داده شده و سپس بخش اعظمی از انرژی جنبشی آن در یک مجرای گشاد شونده… ادامه خواندن کمپرسورها و دسته بندی آن ها از بعد تراکم

کمپرسورهای دورانی و متداولترین انواع آنها

کمپرسورهای دورانی را باید پاسخ مناسبی برای دامنه ای از کاربرد کمپرسورها در صنعت دانست که در حد فاصل بین کمپرسورهای تناوبی و گریز از مرکز قرار می گیرد. در واقع این نوع کمپرسورها ماشینی مناسب برای نسبت تراکم های متغیر و دامنه وسیعی از ظرفیت هستند. این دسته از کمپرسورها از نظر رفتاری جزء… ادامه خواندن کمپرسورهای دورانی و متداولترین انواع آنها