کمپرسورهای گریز از مرکز و دسته بندی آنها

یکی از حالتهای دسته بندی کمپرسورهای گریز از مرکز شکل پوسته آن می باشد. با توجه به اینکه پوسته ها دوتکه می باشند برحسب اتصال تکه ها به یکدیگر کمپرسور ها را عمودی(Vertical) یا افقی(Horizental) می نامند. کمپرسور یک طبقه ای که پروانه آن به صورت آویزان  (Overhung) می باشد نمونه ای ازکمپرسور یک مرحله… ادامه خواندن کمپرسورهای گریز از مرکز و دسته بندی آنها