کنترل کیفیت تابلو برق ها چگونه می باشد ؟

از آنجایی که کنترل کیفیت تابلو برق ها بخش بسیار حساسی است ما دو بخش کنترل قرار می دهیم.۱. بخش کنترل مونتاژ بدنه: در این بخش کلیه قطعات و عملیات انجام شده روی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد که به عنوان مثال : خم ها در زاویه و اندازه طراحی شده باید باشد… ادامه خواندن کنترل کیفیت تابلو برق ها چگونه می باشد ؟