گیربکس های اتوماتیک و معمولی و تفاوت بین آن ها

  تفاوت اساسی بین گیربکس های اتوماتیک و معمولی این است که جعبه دنده دستی با درگیر و آزاد کردن مجموعه دنده های مختلف به شفت خروجی نسبت انتقال دورهای متفاوتی می دهد. در حالی که در گیربکس اتوماتیک با همان مجموعه از دنده ها همه نسبت انتقال دورهای متفاوت را می دهد. مجموعه دنده… ادامه خواندن گیربکس های اتوماتیک و معمولی و تفاوت بین آن ها