دسته بندی مختلف موتور برق ها چگونه است ؟

دسته بندی مختلف موتور برق ها چگونه است : می توان گفت: موتور برق ها در کل از نظر سوخت مصرفی به سه دسته طبقه بندی می شوند که دسته ی اول موتور برق دیزلی، دسته ی دوم موتور برق بنزینی و دسته ی سوم موتور برق گازی هستند که خود این موتور برق ها… ادامه خواندن دسته بندی مختلف موتور برق ها چگونه است ؟