نشانه ھا و علل خرابی الکتروپمپ ها از فشار ناکافی

نشانه ھا و علل خرابی الکتروپمپ ها در مواقعی که فشار ناکافی می باشد: سرعت  الکتروپمپ کم است:راه حل: ببینید آیا ولتاژ موتور صحیح است. نشتی ھوا از لوله مکش:راه حل: فلنچ ھا را از نظر نشتی آزمایش کنید. عیوب مکانیکی:راه حل: پروانه و محور الکتروپمپ را بررسی کنید. درصورت معیوب بودن یا سایش شدید… ادامه خواندن نشانه ھا و علل خرابی الکتروپمپ ها از فشار ناکافی