الکتروپمپ های دوار پیچی چگونه کار می کنند؟

در الکتروپمپ ھای دوار پیچی دبی عبوری از الکتروپمپ فقط تابع دور محور است و به فشار تولید شده بستگی ندارد. این، خاصیت الکتروپمپ ھای دوار را از پمپ ھای سانتریفوژ متمایز می کند. تلفات داخلی الکتروپمپ ھای دوار که شامل نشتی ھا می باشد معمولا بالاست بنابراین این پمپ ھا برای فشارھای بالا مناسب… ادامه خواندن الکتروپمپ های دوار پیچی چگونه کار می کنند؟