کمپرسورهای محوری و چگونگی اصول عملکرد آن ها

کمپرسورهای محوری دارای یک و یا دو و یا چند طبقه پره می باشند که زاویه های پره ها در طبقه اول زیاد است و به تدریج هر قدر که به سمت محفظه احتراق پیش میرویم زاویه پره ها کم می شود و از سرعت سیال کم شده و به دما و فشارش افزوده میشود،… ادامه خواندن کمپرسورهای محوری و چگونگی اصول عملکرد آن ها