کمپرسور اسکرو روغن کاری شونده و عملکرد آن

در کمپرسور اسکرو روغن کاری شونده اجزا اصلی هواساز شامل روتورهای نر و مادگی می باشد، زمانی که به طرف هم حرکت میکنند،حجم بین آنها و محفظه کاهش می یابد. هر واحد هواساز در کمپرسور اسکرو دارای نسبت فشار ثابتی است که بطول مارپیچ، فاصله میان دنده های مارپیچ و شکل مجرای تخلیه آن بستگی… ادامه خواندن کمپرسور اسکرو روغن کاری شونده و عملکرد آن