کمپرسور جابجایی مثبت چیست و چگونه کار می کند؟

یک پمپ دوچرخه ساده ترین نوع یک کمپرسور جابجایی مثبت می باشد، که در این نوع پمپ، هوا وارد سیلندر می‌شود و توسط پیستون متحرکی فشرده می‌شود. یک کمپرسور جابجایی مثبت (Displacement compressor) حجم معینی از گاز یا هوا را محصور می‌کند و سپس با کاهش دادن منطقه حجم محصور شده، فشار را افزایش می‌دهد.… ادامه خواندن کمپرسور جابجایی مثبت چیست و چگونه کار می کند؟

کمپرسور دمنده و چگونگی نوع و اصول عملکرد آن

 وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهایی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می گیرد. بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کم می شود و سر… ادامه خواندن کمپرسور دمنده و چگونگی نوع و اصول عملکرد آن