کمپرسورهای روتاری و عملکرد آنها چگونه است؟

کمپرسورهای روتاری به خاطر اینکه گرفتن هوای تبریدی و فشرده سازی آن بطور همزمان رخ می دهد بسیار کارا می باشند. برای شرح عملکرد آن می توان گفت: در کمپرسورهای روتاری هوای تبریدی توسط عمل چرخیدن رولر درون سیلندر فشرده می شود. رولر بطور گریز از مرکز (خارج از مرکز) درون شافت حرکت می کند… ادامه خواندن کمپرسورهای روتاری و عملکرد آنها چگونه است؟